Zasady ubezpieczenia pracownika

Zasady ubezpieczenia społecznego oraz zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą pracownicy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. ubezpieczenia wyrażone są w formie stawki procentowej równej wszystkim ubezpieczonym określonym w ustawie.

Stawka procentowa na ubezpieczenie wypadkowe jest różna dla poszczególnych płatników składki i jest obliczana na podstawie poziomu ryzyka zawodowego i skutków ryzyk. W zależności od rodzaju składki jest ona finansowana przez pracodawcę i pracownika w różnych proporcjach. Niemniej jednak to pracodawca jest zobowiązany do obliczenia wysokości składki na ZUS i potrącenia jej z dochodu pracownika. Pracodawca jest również odpowiedzialny za terminowe przekazywanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. opieka zdrowotna i ubezpieczenia Od składek na ubezpieczenie społeczne pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, pielęgnacyjnego, odszkodowania i zasiłku pogrzebowego oraz do odszkodowania w przypadku uszkodzenia ciała spowodowanego pracą wypadek. Jednak ubezpieczenie zdrowotne uprawnia każdego pracownika do korzystania z publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy, którego długość w zależności od przepracowanych lat wynosi dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni.

Urlop wypoczynkowy przysługuje w dniach, które dla pracownika są dniami roboczymi. Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, które otrzymałby, gdyby pracował. Oprócz urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługują niedziele i dni świąteczne wolne od pracy. Jeżeli pracodawca ma problem z naliczeniem dni urlopowych potrzebny może okazać się prawnik wrocław . Pomoże pracodawcy wyliczyć prawidłową ilość należnych pracownikowi dni urlopowych na podstawie stażu pracy i rodzaju umowy o pracę.